ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášený člen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) bere na vědomí a souhlasí se zpracováváním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mail, telefon) správcem:

Název: Český spolek dráteníků, z.s.
IČO: 17798019
Sídlo: Blanická 772/6, 120 00 Praha

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 76946
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

 • k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;
 • předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
 • k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail;

b) pro marketingové a informační účely:

 • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy, sociální sítě spolku, webové stránky spolku) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 • zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení;
 • zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, informace o činnosti v rozsahu poskytnutém členem, portrétová fotografie;

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku.

Tento souhlas uděluji na celou dobu trvání mého členství ve spolku ode dne jeho udělení.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

V Praze dne 15. února 2023