STANOVY
zapsaného spolku Český spolek dráteníků

Článek I
Základní ustanovení 

 

I.1.  Název spolku

Český spolek dráteníků, z.s. 

I.2.  Sídlo spolku 

Blanická 772/6, 120 00 Praha 2

Článek II
Charakter a účel spolku 

 

Spolek českých dráteníků (dále jen „spolek“) je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických osob ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, který zastupuje zájmy a cíle jeho členů. Spolek je nezávislý na jiných subjektech. V právních vztazích vystupuje jako právnická osoba pod svým jménem a je oprávněn používat razítko se jménem „Český spolek dráteníků, z.s.“. 

Cílem spolku je uchovávat, podporovat a dále šířit poznání a dovednosti v tradičním řemeslném oboru drátenictví. Cílem spolku je udržovat tradiční řemeslné postupy a zároveň rozvíjet současný a moderní styl drátenictví a tyto dvě roviny propojovat. 

Cílem spolku je také zvyšování umělecké a řemeslné kvality oboru a podpora členů spolku v jejich umělecké i vzdělávací činnosti a v komunikaci se vzdělávacími institucemi, s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi, s nimiž mohou být členové spolku v kontaktu. 

Činnost spolku bude cílit na zájemce o řemeslo drátování ve všech věkových kategoriích (žáci a studenti všech stupňů škol a široká veřejnost) a na profesionální i neprofesionální tvůrce drátovaných výrobků. 

 

Článek III
Formy činnosti spolku 

 

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. organizování a pořádání vzdělávacích, poznávacích, ale i kulturních a tvořivých akcí v různých formách,
 2. organizování kurzů a školení zaměřených na různé cílové skupiny,
 3. vytvoření standardů kvality řemesla a dohled nad jejich dodržováním formou udělování osvědčení jednotlivým dráteníkům
 4. prezentace prověřených dráteníků pod záštitou spolku
 5. poradenská a konzultační činnost
 6. podpora spolupráce mezi jednotlivými dráteníky
 7. spolupráce při organizaci a pořádání akcí, se školami,  s orgány státní správy a samosprávy a jinými společenskými organizacemi,
 8. prosazování cílů spolku ve vztazích s orgány samosprávy, státní správy
  a jinými společenskými organizacemi,
 9. propagace a šíření informací, které souvisejí s činností spolku, v médiích, na sociálních sítích a dalšími vhodnými kanály
 10. navazování vztahů a spolupráce s obcemi a dalšími  organizacemi za účelem spolupráce.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to zejména v oborech č. 15, 47, 48, 66, 70, 72 a 73 jak jsou uvedeny v seznamu oborů činností náležejících do živnosti volné “výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”.

 

Článek IV
Vznik a zánik členství

 

IV.1.  Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát všechny svéprávné fyzické osoby, které dovršily dvanáct let věku. 

Za nezletilého zájemce o členství podává přihlášku jeho zákonný zástupce.

Členství ve spolku bude zveřejněno pouze se souhlasem člena. Nedá-li člen souhlas s uveřejněním, bude ze seznamu členů patrné, že se nejedná o úplný seznam členů.

IV.2.  Vznik členství

Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí předsednictva spolku o přijetí za člena, na základě podané přihlášky a po zaplacení členského příspěvku, jehož roční výši stanoví nejvyšší orgán spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

IV.3.  Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením ze spolku na základě předané písemné odhlášky člena spolku předsednictvu spolku, nebo prohlášením při zasedání valné hromady spolku. Při vystoupení ze spolku nevzniká členovi nárok na vrácení ani poměrné části z již zaplaceného členského příspěvku,
 2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou  lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo spolku. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členu na adresu jeho bydliště nebo na elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. Proti  tomuto rozhodnutí není odvolání,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem spolku bez právního nástupce.

 

Článek V
Práva a povinnosti členů

 

V.1.  Práva člena spolku

Člen spolku je oprávněn:

 1. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutí,
 2. volit a být volen do všech orgánů spolku za podmínek těchto stanov,
 3. účastnit se akcí pořádaných spolkem,
 4. podílet se na činnosti spolku. Participovat na akcích pořádaných spolkem,
 5. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a připomínkami směřujícími ke zlepšení činnosti spolku,
 6. být informován o činnosti spolku cestou zápisů z jednání orgánů spolku,
 7. požívat výhody spolku, které pro své členy spolek aktuálně nabízí.

V.2.  Povinnosti člena spolku

Přijetím členství ve spolku se člen zavazuje:

 1. chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku, dbát na dobré jméno spolku
 2. platit členské příspěvky,
 3. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
 4. informovat orgány spolku o skutečnostech, které souvisí s činností spolku nebo které by měly významný vliv na jeho budoucí činnost.

 

Článek VI
Orgány spolku 

 

VI.1.  Valná hromada – nejvyšší orgán spolku 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku. Valnou hromadu svolává předsednictvo spolku nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu. Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně tři pracovní dny před konáním zasedání valné hromady.

Předsednictvo spolku je povinno svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku. Nesvolá-li v tomto případě předsednictvo valnou hromadu do 30 dnů od podání řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně tří členů spolku. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je třeba alespoň 3/5  většina všech členů spolku.

Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo člen spolku kterého valná hromada zvolila předsedajícím valné hromady. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo a jaká byla přijata usnesení.

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu. Rozhodnutí o změně sídla náleží do působnosti předsednictva spolku,
 3. volba a odvolání členů předsednictva a volba a odvolání předsedy,
 4. rozhodnutí o založení zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 5. určení hlavních směrů činnosti spolku,
 6. schvalování vnitřních předpisů spolku,
 7. vyloučení člena spolku.

VI.2.  Předsednictvo spolku – výkonný orgán spolku

Předsednictvo spolku zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Schází se minimálně čtyřikrát ročně a jinak podle potřeby. Má vždy lichý počet členů, minimálně však tři členy. Je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů a usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

Do působnosti předsednictva spolku náleží rozhodování ve všech záležitostech pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku. Do působnosti předsednictva spolku náleží zejména:

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady,
 2. organizuje a řídí činnost spolku,
 3. přijímá nové členy spolku
 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 5. schvaluje výsledek hospodaření spolku,
 6. schvaluje výši členského příspěvku a stanoví termín pro jeho zaplacení v příslušném správním roce,
 7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.

VI.3.  Předseda – Statutární orgán spolku 

Předseda je statutárním orgánem spolku tzn., že zastupuje spolek navenek, touto činností může pověřit i jiného člena předsednictva spolku. Při zastupování spolku v písemném styku připojí předseda nebo pověřený člen předsednictva spolku ke svému podpisu razítko spolku. Předseda je členem předsednictva spolku. Předseda svolává předsednictvo spolku a vede jeho jednání, případně tím pověří jiného člena spolku.

 

Článek VIII
Správní rok 

 

Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince stejného roku.

Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

 

Článek IX
Zásady hospodaření spolku 

 

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním kurzů a školení a pořádáním kulturních akcí,
 4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
 5. dary. 

Výplaty prostředků provádí předseda spolku nebo osoba jím pověřená. 

Předseda jedenkrát ročně předloží valné hromadě spolku výsledky hospodaření za správní rok. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předsednictvo spolku. O veškerých dispozicích (nabývání a pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

Článek X
Zánik spolku 

 

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady spolku,
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na pokrytí pohledávek členů spolku, jež jim vznikly s činností spolku. Následně by byly použity dle rozhodnutí valné hromady spolku.

 

Článek XI
Závěrečná ustanovení

 

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními  § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou spolku.

Závazný výklad stanov provádí jejich navrhovatel a schvalovatel, kterým je nejvyšší orgán spolku.

Účinnost ode dne zapsání do spolkového rejstříku 

V Praze dne 5. prosince 2022